سفر

سفر
—-----
دل من بي تابي
نكن آخر اينجا
گل بي عيب نيابي هرگز
سفري مي بايد
هنري مي خواهد
شب بي مايه نخوابي هرگز
چه صفايي دارد
شب با باريدن
دل بي عشق نشايد ديدن
به تو گويم جانا
به چه مي انديشي
كه دگر بار همين مي خوانم
به جهاني ديگر
گذري مي بايد
دل بي تاب شتابي دارد.

+1
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود