دوست دارم تنها باشم

دوست دارم تنها باشم

تو می خواهی با من باشی، ولی من می خواهم تنها باشم.

تو مرا می خواهی ولی من می خواهم آزاد باشم.

تو به من دلبسته ای و من از همه چیز خودم را رها کرده ام.

من برای تو اهمیت زیادی دارم ولی هیچ چیزی برای من مهم نیست.

تو دوست داری با من صحبت کنی و من دوست دارم سکوت کنم.

تو مرا برای خودت می خواهی و من هیچ کس و هیچ چیزی نمی خواهم.

چقدر فاصله هست میان من و تو

چگونه می توانم با این همه تفاوت، با تو زندگی کنم.

0
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود